↑ Åter till Förbundet

SFF’s Värdegrund

SFFs Värdegrund

 • Vi har en respektfull kommunikation
 • Vi är transparenta
 • Vi har en framåtsträvande attityd
 • Vi visar kollegial och ömsesidig omsorg
 • Vi ger varandra stärkande feedback
 • Vi har ett professionellt bemötande i alla led

 

Våra etiska regler:

 1. Medlemmen ska följa Svenska Floatingförbundets stadgar, etiska regler, riktlinjer och policyer i allt, även på företagets egna hemsidor, sociala media m.m
 2. Medlemmen ska följa Svenska Floatingförbundets definition på floating-REST.
 3. Medlemmen ska följa för floatingbranschen tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.
 4. Medlemmen ska sträva efter att så snart som möjligt genomföra Svenska Floatingförbundets utbildning och bli diplomerad.
 5. Medlemmen ska vara vederhäftig i sin information om floating och inte misskreditera andra terapeuter/terapier.
 6. Medlemmen ska eftersträva ett gott samarbetsklimat mellan förbundsmedlemmarna.
 7. Medlemmen ska inte misskreditera annan förbundsmedlem eller dennes produkter.
 8. Medlemmen får inte använda Svenska Floatingförbundets register för egen marknadsföring.
 9. Medlemmen har tystnadsplikt gällande information om sina kunder.
 10. Medlemmen ska förhålla sig neutral till sin kund/klient och får inte påverka/påverkas av kunden när det gäller livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt eller samhällsställning.
 11. Medlemmen får inte göra sin auktoritet gällande så att han/hon inkräktar på kundens/klientens rätt att bestämma över sig själv.
 12. Medlemmen kan aldrig ändra på en läkares ordination. I medicinska patientfall bör alltid samarbete ske med berörd läkare.
 13. Medlemmen ska undvika osaklig kritik av den allmänna sjukvården.
 14. Medlemmen ska vara noga med att betona skillnaden mellan floating-REST-behandling och floating i andra sammanhang.
 15. Medlemmen ska vara observant på att alla som floatar inte är påverkade av några som helst droger.
 16. Medlemmen ska informera om att SFF inte rekommenderar floating vid graviditet.